Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Prośbę o udzielenie sakramentu chrztu kierujemy do duszpasterzy na 1 miesiąc przed datą chrztu. Jeśli rodzice dziecka lub rodzice chrzestni nie odbyli wcześniej konferencji przedchrzcielnej, prosimy o zgłoszenie się na 2 miesiące przed datą chrztu.

Wymagane dokumenty i dyspozycje:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (dziecko powyżej pierwszego roku urodzenia – Zupełny Odpis Aktu Urodzenia). Na chrzest dziecka powyżej siódmego roku życia wymagana jest zgoda biskupa diecezjalnego.
2. Sakrament przyjmuje się w swojej parafii. W innym przypadku potrzebne jest zezwolenie.
3. Katecheza przedchrzcielna.
4. Dane dziecka, rodziców i rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, miejsce zamieszkania, data i miejsce ślubu rodziców dziecka.
5. Rodzice i rodzice chrzestni otrzymują dokument do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania należy powiadomić spowiednika o spowiedzi przedchrzcielnej i uzyskać potwierdzenie skorzystania z sakramentu).
6. Rodzic chrzestny nie pochodzący z parafii, w której ma być udzielany chrzest, powinien dostarczyć zaświadczenie stwierdzające dyspozycyjność do bycia rodzicem chrzestnym.
7. Rodzic chrzestny ( uczeń) powinien dostarczyć świadectwo o ukończeniu lub kontynuacji katechizacji szkolnej.
8. Świeca chrzcielna i biała szata.

W związku z zarządzeniem Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego, rodzice dziecka i rodzice chrzestni, którzy proszą o sakrament chrztu dla dziecka, zobowiązani są do uczestniczenia w trzech spotkaniach przygotowujących do sakramentu. Pierwsza nauka odbywa się w Parafii Miłosierdzia Bożego w Przemkowie, po Mszy świętej o godz. 18.00, pozostałe w Parafii Wniebowzięcia NMP w Przemkowie, po Mszy św. o godz. 17.00.

Plan nauk przed chrztem: W czasie wakacji nauk nie ma.

3, 10 i 17 września 2023

1, 8 i 15 października 2023

5, 12 i 19 listopada 2023

3, 10 i 17 grudnia 2023.

I Spowiedź i I Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania. Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem. Prosząc o chrzest, rodzice zobowiązali się do tego, by codziennie karmić swojej dziecko Bożą prawdą o człowieku i Bożą miłością do człowieka.

Innym ważnym zadaniem rodziców w okresie bezpośredniego przygotowania do I Komunii Świętej jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza o wyjaśnianie dziecku, że to, co najważniejsze, jest ukryte przed naszym wzrokiem. To, co decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera się bowiem na miłości i na zaufaniu. Gdy dziecko bawi się na podwórku i jest pewne, że rodzice je kochają, to takie dziecko pozostaje spokojne, gdyż nie boi się tego, że oni gdzieś sobie wyjadą i że na zawsze pozostawią je bez opieki. Podobnie jeśli rodzice pomogą dziecku upewnić się, że jest kochane przez Boga, wtedy będzie ono potrafiło spotykać się i rozmawiać z Niewidzialnym Bogiem. Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego, które w prosty i poruszający sposób opowiada niezwykłą historię miłości Boga do człowieka.

Zapisy kandydatów do I Komunii świętej w kancelarii parafialnej.
Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa w momencie, gdy zesłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku.
Podczas bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do której zaliczają się również Eucharystia i Chrzest. Celem bierzmowania jest umacnianie nas w wierze.

Sakrament ten może przyjąć osoba, która została ochrzczona, jest dojrzała i odpowiedzialna za swoją wiarę oraz w pełni świadoma podejmowanej decyzji.
W Polsce sakrament bierzmowania przyjmuje się w 16 roku życia (klasa trzecia gimnazjalna) lub później. Natomiast udzielić tego sakramentu, czyli być szafarzem bierzmowania, ma prawo biskup lub w wyjątkowych sytuacjach kapłan przez niego wyznaczony.

W czasie sakramentu Chrztu Świętego decyzję o wstąpieniu do wspólnoty chrześcijańskiej podjęli za nas nasi rodzice. Tymczasem bierzmowanie jest NASZYM świadomym, dobrowolnym, dorosłym i odpowiedzialnym przypieczętowaniem wiary, a także przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i do parafii. Zacieśnia ono także naszą więź z Bogiem, Synem Bożym i Kościołem. Każdy dojrzały, świadomy i naprawdę wierzący chrześcijanin powinien chcieć przyjąć ten sakrament oraz uświadomić sobie jak wielkie dary i łaski z niego płyną.
Dzięki bierzmowaniu umacniamy i dopełniamy łaski chrztu, której doznaliśmy, będąc małym dzieckiem.

Dzięki sakramentowi bierzmowania stajemy się w doskonalszy sposób członkami wspólnoty Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. W czasie tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej Duch Święty pomnaża w nas swoje dary: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność i bojaźń Bożą. Ponadto umacnia nas on do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.
Dzięki bierzmowaniu poprzez głębsze zakorzenienie nas w synostwie Bożym ściślej jednoczymy się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym. Co więcej uodparniamy się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia i wyrzekamy się wszystkiego, co wiąże się z szatanem i może nas prowadzić do zła.

Bierzmowanie niesie ze sobą także pewne zobowiązania. Sakrament ten uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten, kto przyjął sakrament bierzmowania, przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich. Należy o tym pamiętać, gdyż jest to także część naszej odpowiedzialności i dojrzałości chrześcijańskiej.
Dla mnie przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie obietnicą złożoną Bogu. Obietnicą życia według wiary, zachowywaniu na co dzień przykazań Dekalogu, poszerzania i pogłębiania mojej wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Dzięki sakramentowi bierzmowania z WŁASNEJ WOLI stanę się w pełni dojrzałym chrześcijaninem.

DLA OSÓB POWYŻEJ 21 R.Ż. CHCĄCYCH PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA, CZAS PRZYGOTOWANIA TO OKOŁO 1 ROKU. W TYM CZASIE KANDYDAT POWINIEN SYSTEMATYCZNIE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU KOŚCIOŁA I KATECHEZACH.
Gdy zaistnieje konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności, podejmuje ksiądz proboszcz.

Spotkania dla dorosłych (powyżej 21 roku życia) rozpoczynają się we wrześniu 2023 roku.

Sakrament małżeństwa

Wymagane dokumenty i dyspozycje:

1. Aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu.
2. Zupełny Odpis Aktu Urodzenia.
3. Dowody osobiste.
4. Ostatnie świadectwo katechizacji (z parafii, na terenie której znajdowała się szkoła).
5. Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
6. Dokument o Poradnictwie Rodzinnym.
7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ślub konkordatowy).
8. Dane personalne świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
9. W dniu ślubu: obrączki, dokument o sakramencie spowiedzi, dowody osobiste (narzeczonych i świadków).